Solo Show

2006 Performance, Chang Xing, Bejing, China